வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே

Photo: ஒற்றைப் பயணத்தில்
சிறகடிக்கும் சிட்டாய் நான்.......!

வெற்றிடத்தில் சுழன்றடிக்காத
காற்றாய் அவன்.........!

பற்றைக்குள் வீழ்ந்து கிடக்கும்
முட்செடிகளாய் பிள்ளைகள்.... !

முரண்பாடுகளின் தோற்றுவாய்க்குள்ளும்
அரவணைக்கும் கரங்களாய் அன்பு!

"வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே"

ஒற்றைப் பயணத்தில்
சிறகடிக்கும் காற்றாய் நான்!

வெற்றிடத்தில் சுழன்றடிக்காத
காற்றாய் அவன்.........

பற்றைக்குள் வீழ்ந்து கிடக்குட்
முட்செடியாய் பிள்ளைகள்!

முரண்பாடுகளின் அரவணைப்பில்
எம் வாழ்க்கை!

இருந்தும்.............

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை