எங்கிருக்கின்றாய்........

Photo: எங்கிருக்கின்றாய்..........
எகிறிக் குதிக்கும் காற்றிடம்
செல்லமாய் முனங்கினேன்!
பதுங்கிக் கொள்கின்றது - என்
மூச்சோரம்!

எங்கிருக்கின்றாய்......
சொற்களிடம் வெட்கமின்றிக் கேட்கிறேன்!
சுட்டி நிற்கின்றதென்னை - உன்
வார்த்தைகளை உடைத்துப் பாரென்று!

எங்கிருக்கின்றாய்......
மனசிடம் கண்சிமிட்டுகின்றேன் மெல்ல!
கனிவோடு சொல்கின்றது
உன்னில்தானென்று!

நான் நீயாகும் போது
நமக்குள்ளேது பிரிவு!

எங்கிருக்கின்றாய்........

எகிறிக் குதிக்கும் காற்றிடம்
செல்லமாய் முணங்கினேன்!
பதுங்கிக் கொள்கின்றது - என்
மூச்சோரம்!

எங்கிருக்கின்றாய்........

வெட்கமின்றி சொற்களிடம்
கேட்கின்றேன்........
சுட்டிக் காட்டுகின்றன - என்
வார்த்தைகளை உடைத்துப் பாரென்று!

எங்கிருக்கின்றாய்........

மனசிடம் மன்றாடிக் கேட்கின்றேன்
மெல்ல வருடுகின்றதென்னை
உன்னுள் திறந்து பாரென்று!

எங்கிருக்கின்றாய்........

என்னுள்தானா.........
நான் நீயாகும் போது
நமக்குளேது பிரிவு!


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை