தாயே

தாயே..........
உங்களுக்கு சூரியன் கீழிறங்கி
குடை பிடிக்கும்!
தந்தையின் வெம்மை வாழ்க்கைக்குள்
இத்தனை நாள் வாழ்ந்தமைக்கு!

சந்திரன் சத்தமிட்டு வாழ்த்துமுங்களை
உங்கள் வார்த்தையில் ஒட்டிக் கிடக்கும்
தன் குளிர்மையை ஏந்திக் கிடப்பதற்காய்!

மலர்கள் சரம் தொடுத்து
கரமசைக்கும் உங்களைக் கண்டு!
தம் மேனி மென்மையை
உங்கள் மனதினில் கொஞ்சம் ரசித்து!

தாயே.........
தலை சாய்கின்றேன் நாணலாய்
என்றும் உங்கள் அன்புக்கு!

2 comments:

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை