அல் குர்ஆன்புனித அல்குர்ஆனில் .....

ஜூஸ்ஊக்கள் (பாகங்கள்) - ----30
மன்ஸில்கள் -------------------- ---07
சூறாக்கள்-------------------------- 114
மக்கி சூறாக்கள் ----------------- --86
மதனி சூறாக்கள் ------------------ 24
ருகூ கள் ---------- ----------------- 540
வசனங்கள் ---------- -------------6666
சொற்கள்--- ---------- -----------77934
எழுத்துக்கள்--- ---------- ------323760
ஸஹதாக்கள்-----------------------14


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை