அறிவாயோதேவதை என்றாய் - என்
வாழ்வின் தேள்வதை யறியாமல்!

கண்மணி என்றாய் - தினம்
கண்ணீருக்குள் அழுகும் விம்ப மறியாது!

உதிரும் புன்னகை அழகென்றாய்
என் ரணங்களின் ஆழ மறியாது!

உன் கனவுகள் நானென்றாய்
வெட்டப்படும் பலியாடு நானென்பதை யறியாது!

நிம்மதி நானென்றாய் - நிதம்
நிம்மதி தேடும் ஆத்மா நானென்பதை யறியாது!

எரியூற்றப்படும் எனக்காய்
ஏக்கங்கள் வளர்க்கு முனக்காய்

அனுதாப அலைகள் அனுப்பி விட்டே ன்
 மன்னித்து விடென்னை  மானசீகமாய்......

விடுதலை வேட்கைக்காய் விண்ணப்பித்த
மரணக் கைதியிவள்!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை